En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

DSpace Repository

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Licentiate Thesis
Title En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken
Author(s) Skans, Anders
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. Det är i huvudsak en observationsstudie som bygger på observationer med videokamera samt fältanteckningar. Studien innehåller även intervjuer med pedagoger och rektorer för förskolan. Studiens resultat visar att pedagogerna säger sig vilja arbeta med barnens alla språk i kommunikationen. Vad och hur-frågorna varierar utifrån förskolans olika kontexter. I de pedagogiskt planerade storgruppsaktiviteterna, samling och sagoläsning, är språk i fokus och det tenderar att vara både vad och hur. Pedagogerna använder i dessa kontexter mycket språkstöd i kommunikationen, barnens olika modersmål, bilder, föremål och teckenstöd. I samlingarna domineras innehållet i kommunikationen av det barn och pedagoger gemensamt upplevt. I förskolans övriga kontexter, smågruppsaktiviteter, omsorgssituationer och fri lek varierar såväl vad som hur.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences, Licentiate Dissertation Series;16
ISSN 1653-6037
ISBN 978-91-977103-5-0
Pages 151
Language swe (iso)
Subject(s) Didaktik
Flerspråkighet
Förskola
Interkulturalitet
Kontext
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Children
Handle http://hdl.handle.net/2043/11603 (link to this page)
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-977103-5-0 (Search for reseller)
Purchase printed copy

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics