Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv

DSpace Repository

Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv

Show full item record

Files for download

Pedagogers lärsit ...
Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv
Author(s) Elfman, Eva-Britt
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa pedagogers lärsituationer i vardagen utifrån ett skolledarperspektiv. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden utgår från en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer av fyra rektorer inom skilda verksamhetsområden. Resultatet visar att rektorerna olika sätt beskriver sin roll gällande pedagogers lärande i vardagen. Rektorn inom förskolan är den enda ledare som beskriver sitt agerade, utifrån alla kategorier som utkristalliserat sig vid resultatgenomgången, nämligen beskrivning av; strategier och strukturer för att åstadkomma en tillåtande kultur, reflektionstid samt feedbacksystem. Övriga tre rektorer ger en beskrivning som uppfyller en eller flera kategorier gällande deras agerande för att lyfta fram pedagogers lärande i vardagen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) kompetensutveckling, lärande, informellt lärande, lärande i vardagen, erfarenhetsbaserat lärande, rektor, lärares lärande, lärande i arbetslivet, vuxnas lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12414 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics