An evaluation of high-temperature creep of zirconium alloys: data versus models

DSpace Repository

An evaluation of high-temperature creep of zirconium alloys: data versus models

Show full item record

Files for download

SSM Research Report
Find Full text
Facebook

Simple item record

Publication Report
Title An evaluation of high-temperature creep of zirconium alloys: data versus models
Author(s) Massih, Ali R
Date 2011
English abstract
The steady-state creep data of as-received Zircaloy-4 and Zr-1wt%Nb used as fuel cladding materials in light water reactors, reported in the literature, have been reap- praised. The considered creep tests were conducted in the temperature range from 923 to 1873 K in inert environment covering all the solid-state zirconium alloy stable phase domains: α, (α + β) and β as a function of applied stress. The results of model cal- culations and measured data are compared, where the relative difference between the measured and calculated creep rate values are quantified for a series of tests. The mod- els considered are those used or can be used in predictive computer codes for fuel rod behaviour under loss-of-coolant accident conditions in light water reactors.
Swedish abstract
Stationära krypdata för obestrålad Zircaloy-4 och Zr1%Nb, som används i kapslingsrör till kärnbränslestavar i lättvattenreaktorer, rapporterade i litteraturen, har prövats på nytt. De beaktade kryptesterna utfördes i temperaturintervallet från 923 till 1873 K i inert miljö täckande samtliga stabila fasområden hos zirkoniumlegeringar: α, (α + β) och β som funktion av pålagd spänning. Resultat från modellberäkningar och mätdata jämförs, varvid den relativa skillnaden mellan uppmätta och beräknade värden på kryphastighet kvantifieras för en serie av tester. Modeller som beaktas är sådana som används eller skulle kunna användas i datorprogram för uppskatting av bränslestavbeteende under förhållanden rådande vid en olycka orsakad av kylmedelsförlust i lättvattenreaktorer.
Publisher Quantum Technologies AB
The Swedish Radiation Safety Authority (SSM)
Pages 56
Language eng (iso)
Subject(s) High temperature creep
Zirconium alloys
Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Note To be issued and printed by SSM.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12429 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics