Barn i behov av särskilt stöd i tematisk undervisning

DSpace Repository

Barn i behov av särskilt stöd i tematisk undervisning

Show full item record

Files for download

examensarbete ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barn i behov av särskilt stöd i tematisk undervisning
Author(s) Hinderot Flogin, Li ; Löfvander, Emelie
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få djupare kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd, med inriktning på barn med koncentrationssvårigheter, agerar i en verkstadsmiljö där arbetet bedrivs tematiskt. Litteraturgenomgången presenterar tidigare forskning, litteratur och styrdokument som behandlar tematiskt arbete och barn i behov av särskilt stöd. Vi tar även upp det sociokulturella perspektivet då detta hjälpt oss att få en djupare insikt i vårt resultat. Metoden vi använt oss av är en kvalitativ undersökning. Vi har genomfört fyra observationer av elever i behov av särskilt stöd under olika verkstadspass, samt intervjuer med fyra pedagoger. Observationerna och intervjuerna har utförts på samma skola. I resultat- och analysdelen finns en beskrivning av skolans tema och exempel på verkstadspass. Resultat från den empiri vi anser vara relevant har analyserats. Vår undersökning visar att tematisk undervisning kräver kraftiga och genomtänkta resurser om arbetsformen ska gynna alla elever. Samt att personalen som arbetar kring de elever i behov av särskilt stöd bör ha en gemensam pedagogiskgrundsyn på hur dessa elever ska bemötas. Slutsatsen är inte generellt utan gäller endast den undersökta skolan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) AD/HD
Bifrost
elever i behov av särskilt stöd
en skola för alla
koncentrationssvårigheter
pedagogiska resurser
tematisk undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13510 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics