Våga undervisa! En kvalitativ studie om hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling.

DSpace Repository

Våga undervisa! En kvalitativ studie om hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling.

Show full item record

Files for download

Examensarbete ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Våga undervisa! En kvalitativ studie om hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling.
Author(s) Björnstedt, Belinda ; Eriksson, Åsa
Date 2012
Swedish abstract
Vårt informationssamhälle ställer allt högre krav på den enskilda individens läs- och skrivförmåga samtidigt som de internationella undersökningarna PISA och PIRLS (Skolverket) visar på att svenska elevers kunskaper kring läsning och skrivning har försämrats genom åren. Vad kan detta beror på? Hur arbetar dagens skola, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, för att höja läs- och skrivkompetensen? Frågor som rör skolan är ständigt med i samhällsdebatten och skolans uppdrag förändras i takt med att politiska idéer och värderingar i samhället skiftar. Syftet med undersökningen är att få kunskap och förståelse om hur speciallärare i grundskolan resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling. Vår teoretiska ansats utgår både från ett sociokulturellt och biologiskt perspektiv där lärarberättelser utgör vårt empiriska material. Vår undersökning kring läs- skrivutveckling visar att i de tidigare årskurserna fokuserar speciallärarna framför allt på analytiska och syntetiska metoder. I de senare årskurserna fokuserar speciallärarna i synnerhet på användandet av alternativa verktyg som ett kompenserande arbetssätt för elevers läsning och skrivning. Vår slutsats innebär att speciallärare måste våga undervisa, diskutera och arbeta med olika slags texter tillsammans med eleverna och samtidigt lyfta in elevernas egen kultur till exempel musik, spel, film och leksaker i undervisningen. Likaså måste vi ha ett öppet men reflekterande sätt till en alltmer växande teknik, såsom alternativa verktyg, inom skolans läs- och skrivundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) Läs- och skrivinlärning, läs- och skrivutveckling, metoder, speciallärare, varierad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13798 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics