Pedagogers konflikthantering i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers konflikthantering i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers konflikthantering i förskolan
Author(s) Carlsson, Jennie ; Nilsson, Sandra
Date 2012
Swedish abstract
Denna undersökning handlar om hur pedagoger hanterar och löser konflikter mellan barn i förskolan. Vi har fokuserat på pedagogernas ingripande, metoder de använder vid hanteringen, agerandet i konflikthanteringen, hur barnen agerar och om barnen får möjlighet att försöka lösa konflikter själva. Vårt tillvägagångssätt har varit intervjuer med pedagoger och observationer i verksamheten med pedagoger och barngrupp. Vi har även använt oss av videoobservationer när möjligheten fanns. Teorin i arbetet är Vygotskij och ett flertal forskares perspektiv på konflikt, konflikthantering och kommunikation. Dessa tre ord är viktiga begrepp i vårt arbete. I vårt resultat kan man läsa om pedagogers anledningar till att ingripa, vilka metoder de praktiserar i hanteringen, hur de går tillväga och om att de låter barnen få möjlighet att lösa konflikter, till och med uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva. Det står även om förebyggande arbete, hur viktigt det är med kunskaper i konflikthantering och om att vistelse utomhus har en påverkan vid konflikter. Vår slutsats är att konflikthantering och kommunikation är viktiga kompetenser som behöver tränas upp både hos pedagoger och barn. Det underlättar mycket att besitta dessa kompetenser i vardagen och framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 61
Language swe (iso)
Subject(s) Kommunikation
Konflikt
Konflikthantering
Konfliktlösning
Metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/14489 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics