Öppna vardagsanknutna problem inom Matematik A

DSpace Repository

Öppna vardagsanknutna problem inom Matematik A

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Öppna vardagsanknutna problem inom Matematik A
Author(s) Helgesson, Rebecka ; Hoischen, Veronika
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vad två klasser som läser Matematik A anser om öppna vardagsanknutna problem. Det granskas ifall arbetssättet kan vara en tillgång i den svenska gymnasieskolan. Två uppgifter med lärarhandledning och tillhörande bedömningsmall konstrueras. Forskning kring vardagsanknuten undervisning samt motivation hos elever belyses. De delaktiga eleverna har besvarat en enkät som behandlar attitydfrågor samt hur deras motivation i matematik är. Svaren har analyserats med dataprogrammet SPSS och det har framkommit att arbetssättet som undersöks anses som motiverande för eleverna. Dessutom har samtliga elever haft förmågan att arbeta med problemet. Ur elevernas kommentarer kan det tolkas att det är varierad undervisning som är mest motiverande för matematiklärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) attityder
matematik
motivation
gymnasiet
öppna problem
vardagsanknytning
varierad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5795 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics