Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv

DSpace Repository

Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Licentiate Thesis
Title Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv
Author(s) Anderson, Lotta
Date 1998
Swedish abstract
Anderson, L. (1998). Elever med hörselnedsättning i särskolan - en kart-läggningsstudie ur klasslärares perspektiv [Students with hearing impair-ment in special schools for the intellectually handicapped] (Pedagogisk-psykologiska problem, 642). Malmö: Lärarhögskolan. Studiens fokus är särskolan och klasslärares beskrivning av skolsituationen för elever med hörselnedsättning. En viktig del av studien är att uppmärk-samma och belysa den komplexitet och problematik som föreligger för en elevgrupp med flera funktionshinder. Studien belyser också huruvida ele-verna får det stöd som funktionshindret kräver samt i vilken utsträckning specifik kompetens finns. Stor vikt läggs dessutom vid hur klasslärare be-skriver och möter de kommunikativa svårigheter som föranleds av elever-nas kombinerade funktionshinder. Studien har genomförts med hjälp av enkäter till klasslärare i två län. Resultatet visar att det är mindre förekom-mande att elev med hörselnedsättning undervisas tillsammans med andra elever med hörselnedsättning samt att hörselnedsättningen sällan ses som orsak till elevens eventuella svårigheter. Drygt hälften av eleverna får till-räckligt stöd i undervisningen. Mindre än hälften av lärarna anser sig få till-räckligt stöd för att undervisa. En liten andel av lärarna har genomgått spe-cifik fortbildning. En stor andel av lärarna uppger att de i liten utsträckning förstår vad eleverna förmedlar samt att eleverna sällan inleder kommunika-tion med kamrater. En slutsats som kan dras av studien är att kunskap om såväl hörselnedsättning och dess konsekvenser som kommunikation måste tillföras samt att de kommunikativa betingelser som råder för elevgruppen i särskolan närmare måste studeras. Nyckelord: Flera funktionshinder, hörselnedsättning, kommunikation, stödinsats, särskola, utvecklingsstörning
Buy print http://webshop.holmbergs.com...8855 (print-on-demand service)
Publisher Malmö, Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik
ISSN 0346-5004
Pedagogisk-psykologiska problem Nr 642
Language swe (iso)
Subject(s) Flera funktionshinder, hörselnedsättning, kommunikation,
stödinsats, särskola, utvecklingsstörning
Humanities/Social Sciences
Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/8855 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics