Samarbete mellan specialpedagog och logoped – med utgångspunkt från en läs- och skrivutredning

DSpace Repository

Samarbete mellan specialpedagog och logoped – med utgångspunkt från en läs- och skrivutredning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Samarbete mellan specialpedagog och logoped – med utgångspunkt från en läs- och skrivutredning
Author(s) Madsen, Irina ; Wolf, Karin
Date 2010
English abstract
Collaboration between special educational needs teacher and speech and language therapist - based on a read- and write investiga-tion
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur specialpedagoger och logopeder samarbe-tar i samband med en utredning som gäller läs- och skrivsvårigheter samt ta reda på om utlåtandet som skrivs efter utredningen fungerar som en länk mellan de två yrkesgrupperna. Vår studie består av enkäter till både specialpedagoger och logopeder. Enkäterna innehåller såväl slutna frågor, som kan kvantifieras, som öppna frågor där respondenterna får motivera sina svar. Vi har i denna studie funnit att det sker samarbete mellan yrkesgrupperna men att det ser mycket olika ut. Specialpedagoger förväntar sig att få och får åtgärdsförslag i utlåtanden och de flesta uppskattar detta. Vi får också fram en del utvecklingsområden och områden där kommunikationen mellan yrkesgrupperna inte fungerar. Både specialpedagogerna och logopederna anser, precis som vi, att samarbete är till gagn för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) dyslexi
logoped
samarbete
specialpedagog
specifika läs- och skrivsvårigheter
utlåtande
utredning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10228 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics