Engelska som demokratiämne: En analys av två läroböcker

DSpace Repository

Engelska som demokratiämne: En analys av två läroböcker

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Engelska som demokratiämne: En analys av två läroböcker
Author(s) Steen, Karl
Date 2010
Swedish abstract
Steen, Karl (2010). Engelska som demokratiämne: En analys av två läroböcker. (English as a Subject that Promotes Democracy: An Analysis of two Textbooks). Skolutveckling och ledarskap, Examensarbete, Lärarutbildningen 90hp, Malmö högskola. Syftet med föreliggande uppsats är att granska två läromedel i engelska för gymnasieskolans kurs A i förhållande till perspektivet engelska som demokratiämne. Jag har valt textanalys som metod. I min läromedelsanalys utgår jag från de teoretiska och analytiska perspektiv Tornberg (2000) utarbetat för sin analys av talet om kultur och kommunikation i kursplaner och läromedel. Genom att göra detta vill jag undersöka läromedlen ifråga i förhållande till hur dessa betingar och/eller öppnar för möjligheter till ett flerstämmigt meningsskapande i språkundervisningen, och på så vis skapar förutsättningar för en engelskundervisning som kan fungera som en arena för demokratiska erfarenheter, utifrån en deliberativ demokratisyn. Resultatet visar att sättet på vilket kultur och kommunikation behandlas i läroböckerna skiljer sig åt i flera avseenden. Detta har betydelse för möjligheterna respektive lärobok öppnar för ett flerstämmigt meningsskapande. Läroböckerna öppnar således i olika hög grad för möjligheter att göra demokratiska erfarenheter i undervisningens här och nu. Dock är läromedel enbart en bland många faktorer att ta hänsyn till vad gäller engelska som demokratiämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) engelska
kultur
kommunikation
läromedelsanalys
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/10354 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics