"Dom är inte vi!" - En undersökning om barns upplevelser rörande elever i särskild undervisningsgrupp

DSpace Repository

"Dom är inte vi!" - En undersökning om barns upplevelser rörande elever i särskild undervisningsgrupp

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Dom är inte vi!" - En undersökning om barns upplevelser rörande elever i särskild undervisningsgrupp
Author(s) Nilsson, Mattias
Date 2010
Swedish abstract
Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka huruvida en skola med ett kompensatoriskt arbetssätt vad gäller den specialpedagogiska undervisningen är med om att konstruera, och möjligtvis upprätthålla, ett ”vi och dom” bland eleverna. Betoning har lagts på hur de elever som går i särskild undervisningsgrupp uppfattas av skolans övriga elever. Detta har skett utifrån följande frågeställningar: • Hur beskriver skolans elever den särskilda undervisningsgruppen som fenomen? • Hur ser de övriga eleverna på de elever som undervisas i särskild undervisnings-grupp? En kvalitativ forskningsansats antogs där kvalitativa intervjuer var metoden för insamlandet av det empiriska materialet. Totalt 16 intervjuer med 24 elever gjordes, vilka sedan tolkades och analyserades utifrån en sociologisk och socialpsykologisk begreppsram. Det resultat undersökningen visar på är att ju äldre eleverna blir desto mer ökar medvetenheten om eleverna i den särskilda undervisningsgruppen samt att allt mer negativa värderingar används i beskrivningarna angående dessa elever. Det förekommer ett avståndstagande gentemot de elever som går i särskild undervisningsgrupp som med stor sannolikhet beror på skolans socialiserande effekt. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen anses vara bärare av ett stigma då de avviker från normen ”normalelev”. De stämplas som avvikare, vilket troligtvis är ett resultat av skolans kompensatoriska organisation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Avvikaridentitet
Elevperspektiv
Specialpedagogik
Stigmatisering
Särskild undervisningsgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/10961 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics