Hemundervisning- ett alternativt val

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hemundervisning- ett alternativt val
Author(s) Pavicic, Vanja ; Tomasson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Vårt främsta syfte med uppsatsen är att synliggöra hemundervisning som ett likvärdigt alternativ till skolundervisning och därigenom ta reda på om detta undervisningssätt är förenligt med dagens lagar, konventioner och läroplan. Vilka fördelar samt nackdelar finns det med hemundervisning utifrån aktuell forskning och vårt insamlade empiriska material? Vi har genom kvalitativa intervjuer undersökt hur undervisningssituationen ser ut för tre familjer som hemundervisar i Sverige. Vi har undersökt vilken forskning som ligger till grund för den nya Skollagen. Slutsatser vi har kommit fram till är att hemundervisning är ett fullgott alternativ till skolundervisning om tillräcklig kontroll av kvaliteten utförs. Dock har möjligheten att välja hemundervisning avsevärt försvårats på grund av den nya Skollagen som träder i kraft 2011.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Hemundervisning
Skolplikt
Socialisering
Valfrihetsprincipen
Handle http://hdl.handle.net/2043/11202 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics