Vad lär man sig av skönlitteratur?

DSpace Repository

Vad lär man sig av skönlitteratur?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad lär man sig av skönlitteratur?
Author(s) Johannesson, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att få en bild av hur svensklärare på gymnasiet ser på skönlitteraturens betydelse i undervisningen och att försöka visa på de bakomliggande traditioner som formar lärarnas undervisning. Genom en kvalitativ metod granskas bilden av skönlitteraturens värde utifrån ett material som består av halvstrukturerade djupintervjuer med två lärare. Resultatet uppvisar fyra olika skäl till varför man ska använda skönlitteratur i svenskundervisningen: kunskap om kulturarvet, språkutveckling och eleverna som samhällsmedborgare, identitetskapande och personlig utveckling, meningsfullhet och personliga upplevelser. Den litteratursyn som lärarna i studien har och som impliceras i deras undervisning kan placeras in i ämneskonstruktionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Svenska
Gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11521 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics