Vad tror nior om klimatförändringar? – En studie om niondeklassares och deras geografiläroböckers tankar om orsaker till klimatförändringar.

DSpace Repository

Vad tror nior om klimatförändringar? – En studie om niondeklassares och deras geografiläroböckers tankar om orsaker till klimatförändringar.

Show full item record

Files for download

Examensarbete på ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad tror nior om klimatförändringar? – En studie om niondeklassares och deras geografiläroböckers tankar om orsaker till klimatförändringar.
Author(s) Fagerlund, Maja
Date 2011
Swedish abstract
Denna rapports syfte är att analysera vilka samband det finns mellan niondeklassares kunskaper om orsakerna till klimatförändringar och geografiläroböckers förklaringar till klimatförändringar. De metoder som har använts för att komma fram till resultaten är: insamling av litteraturdata, analys av litteraturdata, enkätundersökning och analys av enkätresultat. De flesta av geografiläroböckernas förklaringar till klimatförändringar är att orsaken är tvetydig. Majoriteten av eleverna erhåller sin information om klimatförändringar från media och likaså instämmer de flesta av eleverna också delvis till att media, lärare och deras geografilärobok är pålitliga källor. Eleverna är dock kluvna till orsaken till klimatförändringar – är det en antropogen och/eller naturlig process? Resultaten av denna rapport visar att elever utvecklar sitt miljömedvetande, men på vilket sätt detta sker är inte entydigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject(s) antropogen
miljö
enkät
klimatförändrigar
växthuseffekten
geografi
geografiläroböcker
källkritik
global uppvärmning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12245 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics