Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen

DSpace Repository

Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen
Author(s) Gustafsson, Johan
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka under vilka förutsättningar som elevinflytande över engelskundervisningens innehåll och form fungerar. Jag har gjort halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare på en skola i södra Sverige som undervisar eller nyligen har undervisat på kursen Engelska A, och därefter analyserat vad de säger om förutsättningarna för lyckat elevinflytande utifrån den litteratur jag läst i ämnet. Tre teman som för mig har framträtt i intervjuerna och som kan ses som förbundna med lyckat elevinflytande är att man inte ska abdikera från den styrande position som man har i egenskap av att vara lärare, att man måste träna eleverna i att ta ansvar för att de ska klara av att ha inflytande över sin inlärning, och att lärarens attityd är avgörande för om elevinflytande ska fungera. Arbetet är, för att sammanfatta, en kvalitativ studie, som syftar till att beskriva lyckat elevinflytande såsom det definieras av fem aktiva engelsklärare. Det går därför inte att dra några generaliserade slutsatser om vad som utmärker lyckat elevinflytande och studien gör inte heller anspråk på att vara uttömmande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject(s) elevinflytande
gymnasieskolan
språkundervisning
engelska
Handle http://hdl.handle.net/2043/12304 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics