Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar

DSpace Repository

Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar
Author(s) Löfquist, Sofia
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur några förskollärare bemöter flickor respektive pojkar på en förskola i Skåne, genom ett genusperspektiv. Syftet är att visa hur förskollärarna på denna förskola tänker och agerar när det gäller kommunikation, relation samt tillsägelser gentemot flickor samt pojkar. Undersökningens frågeställningar är följande: Hur bemöts flickor? Hur bemöts pojkar? Görs det några skillnader? Hur? För att besvara dessa frågor, har jag använt mig av observationer vid ett antal tillfällen samt några intervjuer. Den teoretiska delen vilar på litteratur om genushistoria, genus i förskolan samt relationskompetens. Några begrepp inom bemötande som nämns är: symmetrisk relation samt assymmetriskrelation. Slutsatsen är att de förskollärare som arbetar på denna förskola pratar om att de har en grupp som är jämställt samt alla barn behandlas lika medan observationerna visar att de bemöter pojkar respektive flickor olika. Flickorna möts med konversationer där pedagogen pratar med henne eller till henne medan pojkarnas konversationer med pedagogerna är att pedagogerna pratar över dem samt visar sin makt eller så pratar pedagogerna till dem.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) bemötande
genushistoria
genus i förskolan
relationskompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/12320 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics