Vägen till motivation går via uppfyllda behov

DSpace Repository

Vägen till motivation går via uppfyllda behov

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Vägen till motivation går via uppfyllda behov
Author(s) Olsson, Daniel
Date 2011
Swedish abstract
Vad är det som gör människor motiverade? Enligt psykologerna Maslow och Glasser så är det vår strävan för att uppfylla de behov som vi alla har. Dessa beskriver Maslow med hjälp av sin behovshierarki, där de mest grundläggande behoven som föda och trygghet kommer först och behoven som tex självförverkligande kommer högst upp hierarkin. För att nå de höga nivåerna i hierarkin måste de tidigare nivåerna av behoven vara tillfredställda. Glasser har på ett praktiskt sätt tillämpat behovsteorierna i skolan med framgångsrikt resultat. Jag har grundat mitt arbete på att elever måste ha de grundläggande behoven tillfredställda och nått högt upp i hierarkin för att vara motiverade till att ta till sig undervisningen i skolan. Frågeställningarna som jag besvarat är dessa: Är lärare medvetna om elevers behov utifrån Maslows och Glassers perspektiv? Hur tillgodoser lärare elevers mänskliga behov enligt dem själva? Jag har intervjuat fem gymnasielärare för att ta reda på hur de ser på behoven och om de aktivt tillgodoser behoven i sin undervisning och i så fall på vilket sätt. Det som genomsyrade svaren som lärarna gav var en stor osäkerhet; de visste inte om de tillgodosåg behoven och var inte heller riktig säkra vad de skulle göra för att tillgodose dem. Men samtidigt var medvetenheten om vad behoven innebär på en hög nivå (i jämförelse med Maslows definition), åtminstone om man såg till den samlade bilden av lärarnas uppfattningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject(s) Motivation
behov
behovshierarki
Maslow
Glasser
Handle http://hdl.handle.net/2043/12876 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics