”Vi arbetar inte med det här” En studie om begreppet dyslexi i förskolan

DSpace Repository

”Vi arbetar inte med det här” En studie om begreppet dyslexi i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title ”Vi arbetar inte med det här” En studie om begreppet dyslexi i förskolan
Author(s) Lindgren, Sara ; Wik, Nina
Date 2011
Swedish abstract
”Vi arbetar inte med det här” En studie om begreppet dyslexi i förskolan, Malmö Högskola. Denna studie handlar om att ta reda på hur pedagoger ser på dyslexi i förskolan. Författarna har stött på pedagoger som påstår att det aldrig hört begreppet dyslexi i förskolan. Forskning visar däremot att om pedagoger upptäcker dyslexi tidigt kan de här barnen få goda förutsättningar inför läs- och skrivinlärningen. För att kunna ta reda på hur synen på dyslexi är i förskolor intervjuades tre olika pedagoger på tre olika förskolor. Den första kontakt med samtliga pedagoger gav orden ”Dyslexi arbetas det inte med här”. Författarna blev en aning färgade av pedagogernas uttal och de misstänkte att dyslexi inte förekom på de aktuella förskolorna. Denna misstanke ändrades under analysens gång då de, utifrån pedagogernas svar av intervjuerna, fick en annan syn på begreppet dyslexi i förskolan. I studien framkommer det att dyslexi inte är ett begrepp som pedagoger talar om i förskolan men däremot talas det om språksvårigheter. Detta är två begrepp som är nära sammanlänkade. Utifrån pedagogernas svar samt den forskning författarna tagit del av visas att samtliga pedagoger omedvetet arbetar förebyggande mot dyslexi. Det diskuteras gällande frågan varför pedagogerna inte ser tecken gällande dyslexi och inte heller kan se kopplingen mellan dyslexi och språksvårigheter. Resultatet visar på olika faktorer som kan vara en orsak till att dyslexi inte är ett känt begrepp hos de aktuella pedagogerna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) Dyslexi
Förskola
Kompetens
Pedagog
Språkstimulans
Språksvårighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12888 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics