Småbarnsavdelningen är den viktigaste delen, det är starten på hela framtida skolväsendet"

DSpace Repository

Småbarnsavdelningen är den viktigaste delen, det är starten på hela framtida skolväsendet"

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Småbarnsavdelningen är den viktigaste delen, det är starten på hela framtida skolväsendet"
Author(s) Lundh, Mikaela ; Mårtensson, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur pedagoger planerar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. Avsikten med studien är att ta reda på vilket syfte pedagogerna har med upplägget av verksamheten och vem som har inflytande och styr över detta. Våra frågeställningar är: Hur resonerar arbetslaget kring sin roll i barnens utveckling? vilket syfte har pedagogerna med de planerade aktiviteterna? hur konkritiserar pedagogerna planeringen i det vardagliga arbetet? och vem har inflytande och påverkar verksamhetens planering? Dessa frågor har vi kunnat besvara genom att intervjua fyra pedagoger. Vi har valt att analysera våra data utifrån styrdokumenten och begreppet didaktik. I resultat- och analyskapitlet kopplar vi även empirin till tidigare forskning om små barns lärande, kvalitet i förskolan och planering av förskoleverksamhet. I vår studie har vi bland annat uppmärksammat en problematik med dessa pedagogers planering i förhållande till små barn och föräldrars inflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) barns inflytande
didaktik
föräldrars inflytande
kvalitet i förskolan
planering i förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/13030 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics