Barns inflytande på två förskolor - ur pedagogers och barns perspektiv

DSpace Repository

Barns inflytande på två förskolor - ur pedagogers och barns perspektiv

Show full item record

Files for download

Barns inflytande ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Barns inflytande på två förskolor - ur pedagogers och barns perspektiv
Author(s) Larsson, Emma ; Hussein, Rasha
Date 2012
Swedish abstract
Vårt examensarbete är indelat i sex övergripande kapitel. En inledning som tar upp aktuell forskning inom problemområdet samt koppling till styrdokumenten. Syfte och frågeställning som berör de begrepp som vi kommer att utgå ifrån. Tidigare forskning innehåller aktuella teorier som berör området. Metodavsnittet innehåller metodval, intervju, observation, genomförande samt forskningsetiska överväganden. Resultat och analys omfattar resultat delen med kopplingar till teorier. I slutdiskussionen diskuterar vi resultatet med kopplingar till syfte och frågeställningarna. Vi avslutar med att presentera våra egna reflektioner kring arbetet samt fortsatt forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) Barn perspektiv, barnsperspektiv, demokrati, förskola och inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/13158 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics