Children's Free Play: An Observation of Boundaries and Rules Within the Act.

DSpace Repository

Children's Free Play: An Observation of Boundaries and Rules Within the Act.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Children's Free Play: An Observation of Boundaries and Rules Within the Act.
Author(s) Winhagen, Christopher ; Boräng, Mattias
Date 2011
Swedish abstract
Studien inriktar sig på att undersöka barns fria lek på fritidshemmet, och vem det är som sätter gränser och regler i leken. Syftet med studien är att få en större insikt om just gränssättningen i den fria leken och till vilken utsträckning barnen får göra detta på egen hand. Studien syftar också på att undersöka när och hur pedagoger bryter den fria leken. Som utgångspunkt i studien har följande frågeställningar ställts: Vem sätter regler i barns fria lek och spel inom fritidsverksamheten? Hur när och varför? Till vilken utsträckning får barn fritt spelrum att sätta egna gränser i den fria leken? Det aktuella forskningsläget inom problemområdet som presenteras är indelat i fyra teman; Lek, samvarokompetens, regler och makt. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av systematiska och deltagande observationer på två fritidshem i Skåne. Resultatet av studien visar att regler och gränser sätts i alla leksituationer och att de till stor del sätts av barnen själva. Faktorer som spelar in om vem som sätter gränser i den fria leken visar sig vara knutna till studiens fyra teman (lek, samvarokompetens, regler och makt). Studien visar vidare att det är först när leken blir störande som pedagoger går in aktivt och bryter leken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject(s) fri lek
samvarokompetens
makt
regler
samförstånd
spel
turtagande
Handle http://hdl.handle.net/2043/13237 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics