Erfarenhet och förväntningar av studie- och yrkesvägledning - ur ett klientperspektiv och ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

DSpace Repository

Erfarenhet och förväntningar av studie- och yrkesvägledning - ur ett klientperspektiv och ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

Show full item record

Files for download

Examensarbete av ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Erfarenhet och förväntningar av studie- och yrkesvägledning - ur ett klientperspektiv och ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv
Author(s) Randrup, Martina ; Randrup, Martina
Date 2012
Swedish abstract
Studien syftar till att ge fördjupad kunskap inom vilka förväntningar, erfarenheter,upplevelser och tankar klienter och studie- och yrkesvägledare har av studie- och yrkesvägledning. Frågeställningarna berör förväntningar, erfarenheter och bilden av studie - och yrkesvägledning som ges ur ett klientperspektiv och ur ett studie- och yrkesvägledareperspektiv. De valda teoretiska begreppen i denna studie är Donald E Super´s teori – Life Career-rainbow som behandlar olika roller som människor avser att ta på sig från det att de föds och successivt blir äldre. Ytterligare ett valt begrepp är Pierre Bourdieus begrepp – Habitus. Habitus är något alla människor bär med sig och habitus bestämmer hur människor handlar, tänker och uppfattar sin verklighet runt omkring sig. Den sista teorin som tas upp är Sigmund Freuds psykoanalytiska teori som beskriver att allt beteende är bestämt. Allt beteende har en drivkraft eller särskild orsak, och själva beteende tillfredställer olika behov eller önskningar en individ kan ha. Framtagandet av empirin i denna studie har genomförts med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod i form av en semistrukturerad intervjugudie. Huvudresultatet som framkommit utifrån denna undersökning är främst att den tidigare forskningen fortfarande styrker väl hur bilden av studievägledning ser ut även idag. Det finns många resultat utifrån analysen men några av de rör att förväntningar som klienter har på studie- och yrkesvägledare varierar. Det finns skillnader i denna studie i jämförelse med den undersökta forskningen, gällande vad en bra och mindre bra studie- och yrkesvägledare representerar. Utifrån studie- och yrkesvägledarperspektivet framgår ett resultat att studie - och yrkesvägledarna har en god självbild av sig själv och den studie- och yrkesvägledning de erbjuder. Funderingar kring klienters självförtroende före och efter avslutat vägledningssamtal framgår i analysen. Ytterligare slutsatser finns vidare beskrivet i analysen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject(s) Erfarenhet, Förväntningar, Klienter, Studie- och yrkesvägledare, Studie- och yrkesvägledning
Erfarenhet, Förväntningar, Klienter, Studie- och yrkesvägledare, Studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/13475 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics