Med PBL i geografiundervisningens centrum

DSpace Repository

Med PBL i geografiundervisningens centrum

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Med PBL i geografiundervisningens centrum
Author(s) Persson, Filip
Date 2012
Swedish abstract
I det här arbetet behandlas PBL och hur det fungerar som arbetssätt i geografiundervisning på gymnasiet. Jag undersöker vilka positiva respektive negativa aspekter det finns med att använda PBL i verksamheten samt vad arbetssättet utifrån dess positiva sidor kan tillföra geografiundervisning på gymnasiet. För att besvara min frågeställning har jag genomfört två olika typer av semistrukturerade intervjuer. Den första var en samtalsintervju med en pedagog som har mångårig erfarenhet av PBL-baserad undervisning på gymnasiet. Den andra en fokusgruppintervju med fyra elever från en årskurs två-klass som arbetat med arbetssättet under sin tid på gymnasiet. Resultatet visar att personerna som deltog i intervjuerna upplever att det finns många fördelar med att använda PBL som arbetssätt. De anser att PBL underlättar för elever att se helhetsperspektiv och större sammanhang i undervisningen. De mer negativa aspekterna av PBL kopplas främst till att arbetssättet kräver stora lärarresurser. Resultatet visar även att PBL fungerar bra i relation till undervisning i geografi på gymnasiet. Ämnets bredd upplevs gå väl ihop med idén om ämnesintegrerad undervisning som PBL bygger på. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan den kunskapssyn som genomsyrar PBL och den som aktuella styrdokument menar ska utgöra grunden för geografiämnet i gymnasieskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) Geografi
Gymnasieskola
Kunskapssyn
Lärande
Läroplan
PBL
Styrdokument
Undervisning
Utveckling
Ämnesintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/13567 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics