Literature in teaching

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Literature in teaching
Author(s) Mohammad, Widad ; Hotak, Jamila
Date 2012
Swedish abstract
Under vår utbildning på Malmö högskola har vi läst om olika möjligheter att arbeta ämnesövergripande med skönlitteratur som utgångspunkt för bland annat språkutveckling. Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur åtta lärare på olika mångkulturella skolor i årskurs 1-3 berättar om hur de använde skönlitteratur i undervisningen och på vilket sätt de anser att skönlitteratur bidrar till språkutveckling. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Resultatet i vår studie visar att lärarna anser att arbete kring skönlitteratur är en utmärkt metod för elever att både utveckla språk och kunskap. Lärarna berättar om hur skönlitteratur bidrar till att barn kan göra perspektivbyten och vidga sin syn på sig själv och omvärlden. Genom att använda skönlitteratur i undervisning skapas enligt lärarna förutsättningar för lärande som i sin tur bidrar till språkutveckling. Samtliga informanter anser att arbete kring skönlitteratur på ett varierat sätt skapar möjligheter för samtal, läsning, skrivning och språkutveckling
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Skönlitteratur, språkutveckling, skola, högläsning, boksamtal.
Handle http://hdl.handle.net/2043/13703 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics