Ett svenskämne genomsyrat av värdegrunden

DSpace Repository

Ett svenskämne genomsyrat av värdegrunden

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ett svenskämne genomsyrat av värdegrunden
Author(s) Ericsson, Magnus
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka samband mellan läroplanernas värde-grundsbeskrivning och kurs-/ämnesplanerna i svenskämnet för att se vilka möjligheter som finns för ett svenskämne genomsyrat av värdegrunden. Det är framför allt två fak-torer som föranledde undersökningen i denna uppsats. För det första innebär de nya styrdokumenten att lärarna måste analysera och diskutera dem för att se hur man kan arbeta med dem. För det andra måste värdegrunden numera genomsyra skolans verk-samhet, vilket även inbegriper all undervisning i alla ämnen. Undersökningen har inne-burit att läroplanernas värdegrundsbeskrivningar och svenskämnets kurs-/ämnesplaner har analyserats och jämförts från årskurs 7 till och med gymnasiet. Problemformule-ringarna har varit (i) hur framställs värdegrunden i läroplanerna?, (ii) vilka kopplingar till värdegrunden finns i kurs-/ämnesplanerna?, och (iii) vilka möjligheter ges i kurs-/ämnesplanerna för värdegrundsarbete? Resultaten från undersökningen visar till exem-pel att skönlitteratur, deliberativa samtal och ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv på undervisningen skapar möjligheter för värdegrundsarbete. Undersökningen visar också att läroplanerna uttrycker övertygelsen att sakliga prövningar leder fram till påståenden förenliga med skolans värdegrund eftersom kunskap och logik kommer att leda oss rätt. Kurs-/ämnesplanerna ger också eleverna utrymme åt att arbeta med saklig prövning i olika former.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) Svenskämnet
Värdegrunden
Erfarenhetspedagogik
Deliberativa samtal
Avsiktlighetens paradox
Indirekt fostransavsikt
Social sensitivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13815 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics