Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan
Author(s) Holst & Lööv, Sara & Ulrica
Date 2011-11-21
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om pedagogers syn på hur de bemöter barn. Vi ville ta reda på om pedagoger bemöter alla barn lika. Vi ville även se om pedagogerna bemöter barnen i den dagliga verksamheten som de säger att de gör. Vår förhoppning var att pedagogerna bemöter barnen på det sätt som de säger att de gör. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och gjort observationer vid ett flertal tillfällen. Vi har valt att använda oss av ett barnperspektiv, då det är pedagogernas syn på bemötandet av barn, som undersöks. Vårt resultat visar att pedagogerna bemöter barn olika. Detta gör pedagogerna för att alla barn har olika behov, därför utgår de från den enskilda individen när de bemöter barnen i den dagliga verksamheten. Resultatet visar även att pedagogerna inte gör som de säger att de gör. För att bemöta ett barn krävs respekt från alla parter, att man har ett bra förhållningssätt och att man är demokratisk samtidigt som människovärdet är otroligt viktigt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) bemötande, samspel, barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/14194 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics