Det önskvärda barnet - en studie av pedagogisk bedömning

DSpace Repository

Det önskvärda barnet - en studie av pedagogisk bedömning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Det önskvärda barnet - en studie av pedagogisk bedömning
Author(s) Lindvall, Jenny ; Bengtsson, Sara
Date 2012
Swedish abstract
I den här studien har vi granskat skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner (IUP) i årskurs två och fyra samt gjort intervjuer med respektive klassföreståndare för att belysa vikten av att formulera sig på ett professionellt och korrekt sätt enligt Skolverkets anvisningar. Eftersom dokumenten är en allmän handling kan negativa värderingar av personens egenskaper påverka elevens framtid. Vi har även studerat hur processen ser ut som helhet, från planering till färdigställd IUP. De frågeställningar vi har utgått ifrån är: Hur formulerar pedagogerna vad som skrivs i de individuella utvecklingsplanerna och de skriftliga omdömena? och Vilka likheter/skillnader går det att utläsa mellan de olika pedagogernas arbetssätt med de individuella utvecklingsplanerna, de skriftliga omdömena och utvecklingssamtalen? I analysen inspireras vi av Vygotskijs teorier om att lärande sker i samspel med andra. Resultatet av studien visar att pedagogerna arbetar på väldigt olika sätt i tron om att deras arbetssätt är likvärdigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) Bedömning
Dokumentation
Formativ
Summativ
Samspel
Normalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14360 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics