Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp?

DSpace Repository

Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp?

Show full item record

Files for download

Problemlösning i grupp
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp?
Author(s) Iveberg, Anna ; Takkula, Anna
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur elever i skolår 4 kommunicerar med hjälp av ett matematiskt problem i mindre grupp. Vid undersökningen riktas uppmärksamheten mot vilka matematiska ord och begrepp eleverna använder sig av och vilka strategier eleverna uppvisar i sin kommunikation. Eleverna nivågrupperas med hjälp av matematikläraren för att kunna göra en jämförelse mellan gruppernas begreppsanvändning. Utifrån detta är studiens syfte även att undersöka om nivågruppering bidrar till skilda strategier och sätt att kommunicera inom matematik. För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ empirisk undersökning innehållande både observationer och intervjuer. Vi använde oss av videoinspelning för att dokumentera data. Med tanke på studiens ringa omfattning gick det inte att dra några generella slutsatser av resultaten. Men däremot frambringade den resultat som talar både för och emot nivågruppering av mindre grupper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject(s) nivågruppering
problemlösning
strategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/14407 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics