Förskolans miljö och material - barn som medskapare eller iakttagare

DSpace Repository

Förskolans miljö och material - barn som medskapare eller iakttagare

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Förskolans miljö och material - barn som medskapare eller iakttagare
Author(s) Thulin Gullstrand, Sofia
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka ifall barn har inflytande över sin miljö och sitt material i verksamheten samt vilket perspektiv pedagogerna utgår från vid planering av miljön. Studien har utgått från följande frågeställningar: Anser barnen att de har inflytande över sin miljö och sitt material på förskolan, och i så fall hur tar detta sig uttryck? Vilket perspektiv ligger till grund för pedagogernas utformning av miljön i verksamheten? För att få svar på mina frågor har jag använt mig av en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer med intervjuguide, strukturerade intervjuer med intervjuformulär samt dokumentation i form av bilder. Slutresultatet visar att det finns en vilja och önskan hos barnen att bestämma tillsammans med pedagogerna, att ha inflytande över miljö och material. Den faktorn som främst påverkar barns inflytande är det pedagogiska förhållningssättet hos pedagogerna, deras intentioner kan både vara stödjande och begränsande för barns inflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) Barnperspektiv
Barns perspektiv
Inflytande
Material
Miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/14418 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics