Implementering av läroplanen med fokus på kvalitet - En kvalitativ studie om hur ledningsansvariga, politiker och pedagogikvetarna uppfattar förskolans kvalitet

DSpace Repository

Implementering av läroplanen med fokus på kvalitet - En kvalitativ studie om hur ledningsansvariga, politiker och pedagogikvetarna uppfattar förskolans kvalitet

Show full item record

Files for download

Implementering av ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Implementering av läroplanen med fokus på kvalitet - En kvalitativ studie om hur ledningsansvariga, politiker och pedagogikvetarna uppfattar förskolans kvalitet
Author(s) Barbara, Rogowski ; Tina, Forsberg
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur implementering av förskolans reviderade läroplan går till samt analysera likheter och skillnader i tolkningen av förskolans kvalitet utifrån ledningsansvarigas, politikers och pedagogikvetarnas perspektiv samt granska på vilket sätt respondenternas utsagor avspeglar deras position i skolsystemets hierarki. För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vår empiri grundar sig på införskaffade intervjusvar ifrån nio offentliga personer med olika roller och positioner inom skolsystemet. Resultatet av vår undersökning visar att implementering av förskolans reviderade läroplan är ett exempel på ett top-down perspektiv. Utifrån insamlat empirin konstaterar vi att respondenternas uppfattning om vad som är förskolans kvalitet skiljer sig beroende på deras roll och position inom skolväsendet. Dessutom kom vi fram till att två diskursiva mönster framträdde i ledningsansvarigas, politikers och pedagogikvetarnas uttalanden som vi i studien benämnde för organisatoriskt- och pedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 57
Language swe (iso)
Subject(s) implementering
förskolan
kvalitet
läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/14572 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics