Pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan ur ett genusperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan ur ett genusperspektiv
Author(s) Carl, Jens
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur pedagoger på två förskolor bemöter flickor respektive pojkar ur ett genusperspektiv. Ett ytterligare syfte har varit att sedan ställa detta emot den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lpfö98). För att ta reda på detta gjorde jag undersökande fallstudier, där ett flertal observationer har varit utgångspunkten. Resultatet av denna studie visar att pedagoger i förskolan ur ett genusperspektiv bemöter pojkar och flickor annorlunda. Den visar även att detta bemötande ej är i enlighet med den kursplan som pedagogerna på förskolan skall följa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) Genus, genuspedagogik, jämställdhet, förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/14579 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics