Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga

DSpace Repository

Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga
Author(s) Jensen, Anna ; Prahl, Pauline
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Maria Montessori och Loris Malaguzzi är grundare till två olika arbetssätt inom förskolans verksamhet: Montessoripedagogik och Reggio Emilia filosofi. Båda har som central punkt att arbeta med språkstimulering med hjälp av pedagogisk miljö och material. Enligt läroplanen har pedagogerna skyldighet att utmana barnen i de olika uttrycksformer som förskolan erbjuder. Syftet med detta arbete är att se hur pedagoger arbetar med språkstimulering och kommunikation inom deras inspirationer, hur pedagogerna planerar och utför sitt arbete samt hur den pedagogiska miljön utformas. Dessutom vill vi se vilka likheter och skillnader det fanns mellan dessa inspirationer. Genom litteratur om de olika inspirationerna så har vi kunnat koppla ihop teori och praktik med bland annat stöd ifrån teoretiker som Jean Piaget och Lev Vygotskij. Det empiriska materialet som vi har samlat in är består av intervjuer med pedagoger samt observationer i barngrupper. De slutsatser som vi dragit är att inspirationerna egentligen är väldigt lika varandra, samtidigt finns det skillnader de emellan. Både Montessoripedagogiken och Reggio Emilia filosofin är väldigt noga med att den pedagogiska miljön är uppbyggd så att barnen ska få inspiration till ett lärande. Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som pedagogerna själv får tolka och planera verksamheten efter. Nyckelord Montessoripedagogik, Reggio Emilia filosofin, den tredje pedagogen, Maria Montessori, Loris Malaguzzi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject(s) Montessoripedagogik
Reggio Emilia filosofin
den tredje pedagogen
Maria Montessori
Loris Malaguzzi
Handle http://hdl.handle.net/2043/14810 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics