Lärares tankar om att omsätta teorier i praktiken

DSpace Repository

Lärares tankar om att omsätta teorier i praktiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärares tankar om att omsätta teorier i praktiken
Author(s) Rangenstedt, Elin ; Sternros, Elin
Date 2012
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om hur lärare tänker kring att omsätta teorier i praktiken. Vi har gjort en kvalitativ studie vars syfte är att skapa en förståelse för hur man kan arbeta i utformandet av undervisning. Genom samtalsintervjuer har vi sökt svar på våra frågeställningar och sedan har vi ställt dem mot tidigare forskning. I vår analys har vi kategoriserat resultatet utifrån teman som vi funnit i den teoretiska genomgången och respondenternas svar. I analysen har vi sedan teoretiserat resultatet utifrån Vygotskijs teorier kring den närmaste utvecklingszonen, Piagets teorier kring aktiva arbetssätt och intuitiva metoder, Runessons praktiska teori, Claessons översikt på teorins plats i praktiken, Mossberg-Schullerqvist och Olin-Schellers systematiska koppling mellan teori och praktik, Säljös teorier kring betydelsen av att ha föreställningar om lärande, Jank och Meyers teorier kring handlingskompetens och Lindström och Pennlerts teorier kring att lärare behöver vetenskaplig kunskap för att kunna omsätta teorier i praktiken. Resultatet pekar i stor utsträckning på att teori och praktik är jämbördiga i undervisningen och att de lärare vi intervjuat inte har någon aktiv process där de medvetet omsätter teorier i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject(s) elev, lärare, omsättning, praktik, teori, undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14916 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics