Lek och lärande i förskolan

Details

Files for download
Examensuppsats 15 ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Lek och lärande i förskolan
Author(s) Persson, Carina ; Sundberg, Linda
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning: Examensarbetet fokuserar på lekens betydelse för lärandet i förskolan och pedagogers syn på den reviderade Lpfö98. Vår problemställning handlar om att få en ökad förståelse för den styrda verksamheten, som syftar till att uppfylla strävansmålen kontra den fria leken, där barnen får utforska sig själva och sin miljö. Examensarbetet syftar till att skapa förståelse för hur pedagogerna förhåller sig till den styrda respektive den fria leken och hur pedagogerna arbetar med att integrera strävansmålen i verksamheten. Vi har valt att använda oss av kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som metod i vårt arbete. Vi fick möta sex pedagoger på två olika förskolor. I examensarbetets resultat kan vi se att de pedagoger vi intervjuade anser att strävansmålen inte inverkar på den fria leken. Vi kan också se att dokumentationen vad gäller strävansmålens uppfyllelse är tidskrävande. Pedagogerna upplever att Lpfö98 rev.10 är konsekvent, tydlig och ger förutsättningar för en bra verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 49
Language swe (iso)
Subject(s) pedagogik, fri lek, styrd lek, lärandemål, sociokulturellt lärande.
Handle http://hdl.handle.net/2043/14946 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics