Vägen till språket

Show full item record

Files for download

Syftet med denna ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vägen till språket
Author(s) Skoglund, Johanna ; Whittle, Paola
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida lärarutbildningen i Malmö förbereder lärarstudenter inför det framtida arbetet med språkutveckling. För att uppnå detta syfte och få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ, hermeneutisk textanalys av Lgr11:s kursplaner i svenska och svenska som andraspråk. Som grund för analysen använde vi oss av en mall bestående av tre frågor baserade på den kunskapssyn och de arbetssätt vi bär med oss från lärarutbildningen, vilka vi redogör i den teoretiska bakgrunden och inledningsvis i analysavsnittet. Vår undersökning visade att vi i flera avseenden, exempelvis gällande arbete med skönlitteratur, getts förutsättningar att utveckla den kunskap och de verktyg som krävs för att arbeta språkutvecklande i dagens skola. Undersökningen har dock även visat att det finns punkter under det centrala innehållet i Lgr11 som utbildningen inte behandlat i större utsträckning och i vissa fall inte alls, de flesta kopplade till språkets struktur och grammatik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject(s) Lgr11, lärarutbildning, lärarroll, sociokulturell teori, språkutveckling.
Handle http://hdl.handle.net/2043/14955 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics