Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik

DSpace Repository

Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik
Author(s) Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2011
Swedish abstract
Studien syftar till att beskriva och prövande diskutera föräldraskap i en förtätad dokumentations- och bedömningspraktik, med fokus på relationen hem-skola i Sverige. Med förtätad avses en intensifiering där elektronisk dokumentation kopplas till icke-elektronisk dokumentation och bedömning i skola och förskola. Forskningen baseras på fältarbete online. Urvalet består av två internetmiljöer för föräldrar och familjeliv. I dessa miljöer har det varit möjligt för föräldrar att själva ta upp samtalstrådar om dokumentations- och bedömningspraktik. Studien koncentreras till samtalstrådar rörande IUP, utveck¬lings¬¬samtal och standardiserade observations¬material, totalt ca 120 sidor. Resultatdelen består av en prövande diskussion där fyra dimensioner av föräldraskap tonar fram i en flerdimensionell gränspraktik. I gränspraktiken framträder policyrelaterade, marknads¬orienterade, evidensrelaterade, och civilt erfarenhets¬-baserade dimensioner av föräldraskap.
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/pfs/index (external link to publication)
Publisher Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;4
Volume 16
ISSN 1401-6788
Pages 267–283
Language swe (iso)
Subject(s) bedömning
civil
dokumentation
evidens
föräldraskap
marknad
policy
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14984 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics