Elevinflytande ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Elevinflytande ur ett lärarperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevinflytande ur ett lärarperspektiv
Author(s) Sundell, Carina ; Bergendahl, Helen
Date 2013
Swedish abstract
Sverige är ett demokratiskt land med en grund i demokratiska värderingar. Skolan ska följa samma anda, och ses som en medproducent av elever som förstår och kan använda sig av demokratiska synsätt. Demokrati i skolans värld yttrar sig som elevinflytande och delaktighet i elevernas eget lärande. Problematiseringen består i att skolan ska leva upp till kraven i styrdokumenten, samtidigt som den inte erbjuder några riktlinjer i hur inflytandet ska utföras. Detta innebär att det finns en variation i hur elevinflytande tolkas och praktiseras, vilket gör frågan om elevinflytande intressant. Vad betyder egentligen elevinflytande? Syftet med studien är att undersöka hur fem pedagoger i årskurserna ett till sex resonerar och berättar om elevinflytande utifrån ett lärarperspektiv. Undersökningen utfördes som en kvalitativ studie för ta reda på hur de fem pedagogerna arbetar med elevinflytande i sin undervisning och hur de tolkar uppdraget utifrån den nya läroplanen 2011. Resultatet i studien visar att det finns skillnader i hur pedagogerna i studien förstår och tolkar elevinflytandets betydelse. Vidare konstaterar vi att pedagogerna tolkar uppdraget i varierade former då styrdokumenten inte guidar pedagogen ska utföras. Samtliga pedagoger problematiserar elevinflytandet. Ett mönster finns i att alla anser att elevinflytandet kommer till sin rätt i en genomtänkt organisation. Dock menar pedagogerna att beroende på elevernas ålder och mognad blir deras möjligheter till inflytande olika stor. De menar att en yngre elever som inte kommit lika långt i sin mognads utveckling kanske inte kan ta lika stort ansvar för inflytandet i sin utbildning som de äldre eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 27
Language swe (iso)
Subject(s) Elevinflytande, Demokrati, Dewey
Handle http://hdl.handle.net/2043/15008 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics