Läromedel för gymnasiet på nätet: En analys av litteraturundervisningsmaterial publicerat på sajten lektion.se

DSpace Repository

Läromedel för gymnasiet på nätet: En analys av litteraturundervisningsmaterial publicerat på sajten lektion.se

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Läromedel för gymnasiet på nätet: En analys av litteraturundervisningsmaterial publicerat på sajten lektion.se
Author(s) Johansson, Åsa
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att analysera läromedel som är publicerat på lektion.se och som har direkt anknytning till litteraturundervisning. Jag gör en kvalitativ textanalys av materialet och undersöker vilka frågor materialet ställer om litteraturen och hur uppgifterna är formulerade, för att därigenom undersöka vilken undervisningspraktik materialet speglar. I min teoretiska tolkning använder jag tre perspektiv på tolkning av text: sändarcentrerat perspektiv, textcentrerat perspektiv och läsar- och erfarenhetsbaserat perspektiv. Två andra centrala teoretiska begrepp är litterär kompetens och matchningsteknik. Jag kommer fram till att mycket av materialet är utformat med kontrollfrågor till de litterära texter som frågorna och uppgifterna riktar sig till. Detta kan visa på att undervisningspraktiken till stor del är monologisk utformad där läraren är den som har tolkningsföreträde till texterna och också den som har de ”rätta svaren”. När uppgifterna istället är autentiskt ställda, så att de möjliggör för en dialogiskt utformad undervisning, så pekar de ofta bort från texten och kräver väldigt lite i form av tolkning, kritiskt tänkande och reflektion. De autentiska frågorna ställs ofta på bekostnad av de texter som de ämnar analysera.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) lektion.se, litteraturundervisning, litterär kompetens, läromedel, matchningsteknik, text
Handle http://hdl.handle.net/2043/15147 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics