Motivation till matematik. En studie om hur några elever resonerar kring sina mål och lärarens insatser till motivation

DSpace Repository

Motivation till matematik. En studie om hur några elever resonerar kring sina mål och lärarens insatser till motivation

Show full item record

Files for download

examensarbete
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Motivation till matematik. En studie om hur några elever resonerar kring sina mål och lärarens insatser till motivation
Author(s) Basli, Esma ; Krabudak, Bilal
Date 2013
Swedish abstract
Tidigare forskning har pekat på att motiverande klassrumsmiljöer kan påverkas genom till exempel lärarens förmåga att upprätthålla god disciplin och ordning i klassen, höga ämneskunskaper, social kompetens, positiv inställning till elever och elevrespekt samt skicklighet att ge återkoppling på elevprestationer. Men frågan är hur elever upplever vilka faktorer som påverkar deras motivation i matematikämnet. Syftet med denna studie är att synliggöra processer och förutsättningar som är kopplade till elevmotivation inom matematik i gymnasieskolan. I studien använde vi oss av kvalitativ metod, det vill säga att vi intervjuade sju elever och observerade dem och deras lärare i lärandemiljön. Analysen av det empiriska materialet visade att nästan alla elever som ingick i studien har prestationsmål och därmed är yttre motiverade, vilket kan missgynna den inre motivationen. Eleverna förknippar lärarens relationsskapande förmåga och undervisningssätt med hennes insatser till att motivera dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject(s) Lärandemål
Matematik
Motivation
Motivationsvariabler
Multipla mål
Prestationsmål
Självbestämmandeteorin
Undervisningsformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/15306 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics