Små barns steg in i förskolans värld ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

DSpace Repository

Små barns steg in i förskolans värld ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title Små barns steg in i förskolans värld ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv
Author(s) Axner, Helena ; Peterson, Karina
Date 2012
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie är att belysa inskolning av små barn ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi vill genom intervjuer ta del av pedagogers tankar om inskolning och med hjälp av anknytningsteorin försöka inta barnets perspektiv i inskolningssituationen. Studien har en kvalitativ ansats med en enkät som kvantitativt inslag. Intervjuerna vänder sig till förskollärare, aktiva på småbarnsavdelning, med erfarenhet av inskolning. Enkäten kartlägger inskolningsmodeller i den aktuella kommunen. Resultatet av undersökningen pekar på att pedagoger ifrågasätter anknytningspedagogens betydelse samt att det blivit vanligare med det vi kallar abrupt separation. Enkätresultatet visar en ökning av den föräldraaktiva inskolningsmodellen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) anknytning
inre arbetsmodeller
inskolning
separation
små barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/15323 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics