Head, face, and neck injuries in war and war type situations (2000 – 2010) A systematic review

DSpace Repository

Head, face, and neck injuries in war and war type situations (2000 – 2010) A systematic review

Details

Files for download
Title page and ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Head, face, and neck injuries in war and war type situations (2000 – 2010) A systematic review
Author Dahlqvist, Carl Emil
Date 2013
English abstract
Introduction: War, weaponry and armour are constantly evolving. This results in variations in types of injuries occurring. Previous reviews show an incidence of head, face, and neck injuries (HFNI) during the 20th century ranging from 16% to 43% in war and war type situations but, anatomically, the head, face, and neck accounts for approximately 9% of the total body area. In recent years the use of Improvised Explosive Devices (IED) in terrorist conflict has risen and this has been shown to give a rise in the prevalence of HFNI. Aim: To examine the proportion of HFNI in the total injury panorama of soldiers and civilians wounded in war type situations from 2000 to 2010. Methods: A systematic literature search was conducted according to Goodman. Results: Ten articles concerning conflicts and attacks in Afghanistan, Israel, Iraq and London were included and presented an incidence of HFNI on 25% (mean, range 6.4-39.4%). The wide spread in results is caused of different anatomical exclusions and inclusions but also because of the difficulties in comparing different conflicts to each other. The real mean incidence is therefore, most likely, higher. Common and particular maxillofacial war injuries are also discussed. Conclusion: Explosive devices account for the bulk of injury mechanism. Facial lacerations are the most common HFNI and the majority of fractures occur in the lower third of the face. A rise in the use of IED will mostly likely cause an increase in the prevalence of HFNI in the future.
Swedish abstract
Inledning: Krig och materiel utvecklas konstant. Detta resulterar i olika typer av skador. Tidigare litteraturstudier uppvisar en prevalens av huvud-, ansikts- och halsskador (HAHS) under 1900-talet på mellan 16% och 43% i krig och krigsliknande situationer. Ytan av huvudet, ansiktet och halsen är dock inte mer än cirka 9% av den totala kroppsytan. På senare år har en ökning i användandet av hemmagjorda bomber, eller “improvised explosive devices” (IED), påvisat en uppgång av prevalensen gällande HAHS. Syfte: Att undersöka andelen HAHS i det totala skadepanoramet i krig och krigsliknande situationer från år 2000 till 2010. Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes. Resultat: Tio artiklar inkluderades. Dessa redovisade resultat från konflikter och attacker i Afghanistan, Israel, Irak och London och andelen HAHS sträckte sig mellan 6,4% och 39,4% och resulterade i en genomsnittlig prevalens på 25%. Den stora spridningen i resultatet är troligtvis ett tecken på svårigheterna att jämföra olika konflikter med varandra. Olika anatomiska inklusioner och exklusioner gör det svårt att jämföra resultat. Den riktiga prevalensen av dessa typer av skador är därför, troligen, högre. Vanliga och specifika maxillofaciala skador presenteras även. Slutsatser: Explosioner är den vanligaste oraken till maxillofaciala skador. Mjukvävnadsskador i ansiktet är den vanligaste skadan och den vanligaste hårdvävnadsskadan är fraktur i den nedre tredjedelen av ansiktet. Då användandet av IED ökar är det troligt att prevalensen av HAHS ökar i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 33
Language eng (iso)
Subject Maxillofacial
Military
Trauma
Service personnel
head injuries
Handle http://hdl.handle.net/2043/15424 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics