Klassrumsobservationer som metod för ett ökat kollegialt lärande - en studie genomförd på tre grundskoleenheter

DSpace Repository

Klassrumsobservationer som metod för ett ökat kollegialt lärande - en studie genomförd på tre grundskoleenheter

Show full item record

Files for download

Jag har genomfört ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Klassrumsobservationer som metod för ett ökat kollegialt lärande - en studie genomförd på tre grundskoleenheter
Author(s) Hultén, Christina
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Syftet med denna studie har varit att undersöka om klassrumsobservationer med efterföljande diskussioner i arbetslagen kan vara en metod som leder till ett ökat kollegialt lärande. Att vi lär oss i samspel med varandra är inga nya tankar. Det hävdade den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskij redan på 1920-talet då han lanserade sin teori om hur vi lär oss. I hans sociokulturella perspektiv på lärande är just interaktion en av hörnstenarna. För att få svar på mina problemformuleringar har jag använt mig av kvalitativa metoder; observationer och en enkät. Jag har genomfört och dokumenterat ett flertal klassrumsobservationer vilka sedan diskuterats i arbetslag vid de s.k. återkopplingsträffarna. De lärare som deltagit i studien har sedan, på frivillig basis, besvarat en enkät. Svaren från enkäten ligger till grund för mina slutsatser och redovisas i form av stapeldiagram. Resultatet av min studie visar att lärarna upplever att de diskussioner som tar sin utgångspunkt i klassrumsobservationer leder till ett ökat kollegialt lärande men att det kräver en kontinuitet, att det bör vara ett återkommande inslag i skolans vardag. Vidare menar lärarna att det kräver att man kan ge och ta konstruktiv kritik, att det finns en öppenhet i kollegiet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject(s) aktionslärande
klassrumsobservationer
kollegialt lärande
lärande samtal
observationsprotokoll
pedagogiska diskussioner
återkopplingsträff
Handle http://hdl.handle.net/2043/15537 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics