"Motivationen är avhängig min psykiska status för dagen" - Om hur hälsan påverkar motivationen i skolarbetet hos vuxna

DSpace Repository

"Motivationen är avhängig min psykiska status för dagen" - Om hur hälsan påverkar motivationen i skolarbetet hos vuxna

Show full item record

Files for download

Uppsats om hälsa ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Motivationen är avhängig min psykiska status för dagen" - Om hur hälsan påverkar motivationen i skolarbetet hos vuxna
Author(s) Svensson, Pernilla ; Baftiu, Shkumbin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att utröna vuxna elevers hälsosituation och hur den inverkar på deras motivation i skolan och på skolarbetet. Studien syftar även till att ta reda på vilken motivation som driver dem; är det inre, yttre eller båda typerna av motivation. Detta med utgångspunkt utifrån Maslows och andra teoretikers påståenden om motivation som presenteras i vår litteraturgenomgång. För att undersöka detta har vi gjort en studie i form av kvalitativa intervjuer, där vi låtit sju elever svara på frågor om hälsa, motivation och hur deras upplevda hälsosituation påverkar skolarbetet. Studien innehåller respondenternas berättelser om sin egen hälsa och deras intresse och motivation till utbildningen. Resultatet diskuteras bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp. Det sammanfattade resultatet av respondenternas svar, visar att hälsan påverkar elevers drivkrafter i skolarbetet. Det är framför allt den psykosociala hälsan som inverkar på motivationen, där god skolmiljön är en viktig faktor för upplevd hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject(s) fysisk hälsa
psykisk hälsa
inre motivation
yttre motivation
psykosocial skolmiljö
vuxna elever
Kasam
Handle http://hdl.handle.net/2043/15623 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics