Socialt arbete i Malmö : Perspektiv och utmaningar

DSpace Repository

Socialt arbete i Malmö : Perspektiv och utmaningar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Socialt arbete i Malmö : Perspektiv och utmaningar
Author(s) Björngren Cuadra, Carin ; Lalander, Philip ; Righard, Erica
Date 2013
Swedish abstract
Vid institutionen för socialt arbete på Malmö högskola samlas stora delar av forskningen under en gemensam programförklaring om social utsatthet. Vi beskriver här några teoretiska och normativa utgångspunkter, centrala forskningsområden och den relation vi försöker bygga upp med forskningsfältet. Vi ger även konkreta exempel på vår forskning. Med begreppet social utsatthet riktar vi fokus mot orättvisor och processer som gör att individer och grupper hamnar i sårbara livssituationer som kan innebära att deras framtidsmöjligheter, deras möjligheter att få en någorlunda trygg livssituation, och deras hälsa och upplevelse av värdighet hotas. Social utsatthet betraktas i plattformen som något processuellt och något som skapas och utvecklas beroende på hur man är positionerad i den lokala, nationella, välfärdsstatliga och globala kontexten. I analyser av social utsatthet är det viktigt att synliggöra människors aktörskap. Men det är också av stor vikt att inte se aktörskapet frikopplat från kontextuella faktorer.
Link http://svt.forsa.nu/Artiklar-SocialVetenskaplig-Tidskrift.aspx (external link to publication)
Publisher Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA)
Host/Issue Socialvetenskaplig tidskrift;1
Volume 20
ISSN 1104-1420
Pages 4-12
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15671 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics