Studenten i informationssökningsprocessen: En problemanalys

DSpace Repository

Studenten i informationssökningsprocessen: En problemanalys

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Studenten i informationssökningsprocessen: En problemanalys
Author(s) Lundgren, Ib ; Sedvall, Karin
Date 2012
Swedish abstract
Inom ramen för projektet Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö har vi på Malmö högskolas bibliotek undersökt studenternas informationssökningsprocess. Högskolebiblioteket erbjuder studenter handledning i informationssökning och genom att analysera de problem studenterna uttrycker vid de här tillfällena, samt hur handledande bibliotekarier upplever situationen har vi undersökt hur vi bättre kan stödja studenten genom informationssökningsprocessen. Analysen vilar på Carol Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen och metoden som använts i analysen är innehållsanalys. Studenternas autentiska frågor utgör analysens empiriska material. Resultaten visar att studenter bokar handledning i alla stadier av informationssökningsprocessen och trots att de, genom processens olika steg, upplever samma saker som problematiska förändras behovet av stöd. Det som studenterna upplever som särskilt svårt med sin informationssökning är de söktekniska aspekterna, till exempel vilka databaser som är relevanta och hur sökord fungerar. Framträdande är också att vetenskaplighet upplevs som problematiskt – framförallt hur man avgör vad som är vetenskapligt. Det framkommer också att många funderingar som studenten egentligen bör diskutera med ämneshandledare och lärare, avhandlas i bibliotekariens möte med studenten.
Pages 29
Language swe (iso)
Subject(s) informationssökningsprocessen
informationssökning
handledning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/15886 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics