Bedömning i SO- ämnena

Show full item record

Files for download

Bedömning i SO- ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bedömning i SO- ämnena
Author(s) Blomberg, Johanna ; Tullgren, Hannah
Date 2013
Swedish abstract
Huvudsyftet med detta arbete är att ta redo på hur bedömningsprocessen ser ut hos de olika lärarna. I den svenska skolan ska det ske en likvärdig bedömning oavsett bedömare. Vidare har vi även tittat närmre på hur samarbetet mellan kollegor har skett. Genom semistrukturerade intervjuer genomförde vi undersökningen. En intervjuguide, med få öppna frågor, upprättades och denna användes i de fyra intervjutillfällena med lärarna. Alla lärare som deltog i intervjuerna är utbildade inom SO- ämnena. Det resultat som intervjuerna gav oss i undersökningen, visade att en stor del av lärarna enbart använder sig av ett summativ arbetssätt i sitt bedömningsarbete. Enbart en av lärarna använde sig av aktiv återkoppling och ingen använde sig av extern hjälp i form av kamratrespons, självbedömning eller kollegor. Tidsaspekten var ett tydligt avtryck i vår undersökning då ingen ansåg att de hinner med återkoppling till eleverna och den lärare som arbetade med aktiv återkoppling arbetade mycket på sin fritid. Det framkom att många lärare arbetade individuellt i bedömningsarbetet. Detta visade sig vara på grund av bristande tilltro till sina kollegors bedömningsförmåga.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) bedömning
betyg
formativ bedömning
summativ bedömning
nationella prov
återkoppling
kamratbedömning
självbedömning
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/16166 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics