I betraktarens ögon

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title I betraktarens ögon
Author(s) Liljefors, Karin ; Nygren, Viktoria
Date 2013
Swedish abstract
Liljefors, Karin & Nygren, Viktoria (2013). I betraktarens ögon – en studie om pedagogers resonemang kring dokumentation i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring dokumentation i förskolan samt hur de förhåller sig till barns inflytande och etiska aspekter av dokumentationsarbetet. Tidigare forskning visar att då pedagogen dokumenterar barnet ges barnet ett sammanhang och får genom dokumentationen hjälp att gå vidare i tänkandet och lärandet. Då barnens erfarenheter, idéer och initiativ blir utgångspunkt i den fortsatta planeringen kan det å ena sidan ses som att barnet har makten. Å andra sidan kan det ses som att det är pedagogen som har makten och att barnet känner sig kränkt. Den metod som används i studien är fokusgruppdiskussioner med semistrukturella intervjufrågor. I studien ingick två fokusgrupper med tre deltagare i varje grupp. Det inspelade diskussionerna transkriberades och analyserades därefter utifrån våra frågeställningar. Resultatet visar att samtliga fokusgruppdeltagare använder sig av någon form av dokumentation i sitt arbete med barnen i förskolan. Däremot varierar tiden de lägger på dokumentationsarbetet. Alla deltagarna anser att barns inflytande vid dokumentation är viktig trots att det inte alltid tänker på det när de dokumenterar. Vår slutsats är att det är pedagogernas barnsyn, deras perspektiv på barn samt deras förhållningssätt som ligger till grund för hur de tänker och går tillväga vid dokumentationerna. Nyckelord: barninflytande, barnsyn, dokumentation, etik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) barninflytande
barnsyn
dokumentation
etik
Handle http://hdl.handle.net/2043/16200 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics