Lärarlegitimation, ett erkännande av lärarnas yrkesprofession

DSpace Repository

Lärarlegitimation, ett erkännande av lärarnas yrkesprofession

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärarlegitimation, ett erkännande av lärarnas yrkesprofession
Author(s) Dedic, Mirela ; Larsson, Helena
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att undersöka pedagogers inställning till lärarlegitimation samt huruvida legitimationen på olika sätt kan beröra både verksamma och nyutexaminerade pedagoger. Syftet med studien var även att skaffa oss en djupare förståelse kring lärarlegitimationen och dess innebörd. Av intresse var också att undersöka vad informanterna anser om sin egen utbildning samt om de ser på lärarlegitimation som ett svar på att höja läraryrkets status. För att få svar på våra frågor har vi använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod där vi genom semistrukturerade intervjuer, enkäter, litteratur och tidigare forskning analyserat vårt material. Resultatet visade att inställningen till lärarlegitimation förhållandevis är positiv men att det enligt informanterna krävs mer för att legitimationen ska vara värdig sitt namn och inte bara vara ”ett utskrivet papper”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) yrkeslegitimation, profession, lärare, status, kvalité
Handle http://hdl.handle.net/2043/16576 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics