Kultur som problem och lösning - en policyanalys av Lgr 11

DSpace Repository

Kultur som problem och lösning - en policyanalys av Lgr 11

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Kultur som problem och lösning - en policyanalys av Lgr 11
Author(s) Johansson, Sofie
Date 2014
Swedish abstract
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den aktuella läroplanen för grundskolan, Lgr 11, förhåller sig till en postkolonial andrafierande diskurs i sina förväntningar på skolans utbildning och fostran av barn och ungdomar. I detta arbete har läroplanens två inledande kapitel samt kursplaner i svenska och svenska som andraspråk för år 1-6 fokuserats. Utifrån poststrukturella grundantaganden om språkets konstituerande funktion för den sociala verkligheten samt postkoloniala teorier om andrafiering, analyseras kulturbegreppets olika skepnader och sammanhang i materialet för att få syn på undersökningsobjektets förhållande till en sådan ”vi” och ”dom”-diskurs. Med hjälp av Carol Bacchis (2009) metodologiska grepp på poststrukturell policyanalys, kallat WPR – What's the Problem Represented to be?, pekar uppsatsen på hur begreppet kultur framförallt används i termer av etnicitet och kulturell bakgrund, samtidigt som kulturell mångfald används som problemframställning i de undersökta texterna. Vidare kretsar analysen kring vilka essentialistiska och andrafierande förgivettaganden rörande kultur, identitet och fostran problemframställningen vilar på samt hur denna diskurs även kommer till uttryck i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Läroplan
Värdegrund
Svenska
Svenska som andraspråk
Kultur
Identitet
Fostran
Tolerans
Andrafiering
Policyanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/16884 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics