Breastfeeding duration – a caries risk factor connected to the child’s HLA-profile?

DSpace Repository

Breastfeeding duration – a caries risk factor connected to the child’s HLA-profile?

Details

Files for download
Sammanfattning & ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Breastfeeding duration – a caries risk factor connected to the child’s HLA-profile?
Author Dawood, Merwa ; Khorami, Atena
Date 2014
English abstract
Early childhood caries (ECC) is still a major problem worldwide. Several studies have investigated the possible relationship between the duration of breastfeeding and ECC, but the results are contradictory. The Swedish National Food Agency recommends exclusive breastfeeding for six months. The aim of this study was to assess whether or not breastfeeding for longer than six months constitutes a risk factor for developing ECC. In addition, the relationship between ECC, the duration of breastfeeding and the immune system component Human Leukocyte Antigen (HLA)-DR4 was also studied. The hypothesis was that a prolonged breastfeeding over six months is correlated to higher ECC prevalence and that HLA-DR4 is associated to the process. The study population (N = 357) was recruited from the MuPiS (Mutans Prediction in Skane) project, which in turn is part of a larger project called DiPiS (Diabetes Prediction in Skane). The children were examined for caries at their annual dental checkup, and deft from when they were six years was used in this study. Data regarding the breastfeeding duration and HLA-profile were collected from the DiPiS study. Chi-square test was used for analysis of the data. In the current study, no association was established between a prolonged duration of breastfeeding over six months and ECC. In contrast, a tendency towards a higher prevalence of ECC amongst children who were breastfed less than six months was found. Regarding HLA-DR4, ECC and breastfeeding for over six months, a possible association was noted, though not statistically significant.
Swedish abstract
Early childhood caries (ECC) är fortfarande ett stort globalt problem. Det eventuella sambandet mellan amningsduration och ECC har tidigare undersökts i flera studier, men med varierande resultat. Livsmedelsverket rekommenderar exklusiv amning i sex månader. Syftet med denna studie var att undersöka om amning längre än sex månader utgör en riskfaktor för utveckling av ECC. Dessutom studerades även förhållandet mellan ECC, amningsduration och immunförsvarskomponenten Human Leukocyte Antigen (HLA)-DR4. Hypotesen var att förlängd amning över sex månader är korrelerat till en högre ECC prevalens och att det finns en korrelation till det genetiska i form av HLA-DR4. Studiepopulationen (N = 357) rekryterades från MuPiS (Mutans Prediction in Skane) projektet, som i sin tur är en del av ett större projekt som kallas DiPiS (Diabetes Prediction in Skane). Barnen under-söktes för karies vid sina årliga undersökningar och deft från när de var sex år användes i denna stu-die. Information gällande amningsduration och HLA-profil erhölls från DiPiS studien. Chi-square test användes för analys av data. Den här studien kunde inte fastställa ett samband mellan en förlängd amning över sex månader och ECC. Däremot observerades en tendens till högre prevalens av ECC bland barn som ammades kortare än sex månader och att HLA-DR4 var oftare representerat hos barnen med karies och en am-ningsduration över sex månader, dock var resultatet inte statistiskt signifikant.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 26
Language eng (iso)
Subject Breastfeeding duration
Dental caries
Early childhood caries
HLA-DR4 Antigen
Six months
Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/17160 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics